Mati Kose

Kes me oleme?

Novembris 2020 märkasid inimesed Rannametsa – Ikla maantee ääres toimumas RMK raietöid.
Inimesed, kel siin kodu või suvila, avastasid ootamatult, et peatselt ei ela nad enam metsa, vaid
maantee ääres. Raske on leppida vaatepildiga, kuis piirkonnale ebasobivad liiga rasked masinad
pinnase segi pööravad ja metsaalust taimestikku lõhuvad. Kohalikud vanamemmed võivad
unustada kodulähedases metsas seenel ja marjul käimise. RMK-lt aru pärides saadi teada, et
tegemist on aegjärkse raiega, mis tähendab, et esialgu võetakse maha mets osaliselt ning mõne
aasta pärast on lageraie mitukümmend kilomeetrit mööda Romantilist Rannateed. Muuhulgas on
plaanitud maha võtta ka Treimani kalmistu kõrval asuv mets.


Seadus ütleb, et selliseid raieid planeerides tuleb eelnevalt kaasata kogukond, aga seda pole
tehtud. Hulk kogukonna inimesi pani seljad kokku, moodustati MTÜ Rannamänniku kaitseks
ning praegu on osaliselt raied peatatud. Eesmärk on kaasata spetsialistid ning nende abiga läbi
rääkida, mil moel võiks siinkandis liivastel rannaaladel miljööväärtuslikku metsa majandada.


Pikemas perspektiivis saab MTÜ olema pigem seotud loodus- ja keskkonnakaitseliste uurimuste
korraldamise, loodus- ja keskkonnaalase selgitustöö tegemise, metsaga seotud elamus- ja
loodusturismi edendamise, vastavate projektide kirjutamisega jms. Praegusel hetkel on aga vaja
leida ja tasustada abistavaid spetsialiste tõhusateks läbirääkimisteks, et traditsiooniline
männimets Rannametsa-Ikla maantee ääres ikka säiliks. Suur hulk inimesi teeb vabatahtlikku
tööd, aga kõiki vajalikke spetsialiste ka kogukonnas ei ela ega suvita.

SENISED TEGEVUSED

RMK poolt planeeritavatest raietöödest saadi Häädemeeste vallas teada 10.09.2020 vallalehest
pärast seda, kui koosolek Treimani klubi parkimisplatsil oli juba toimunud. Koosolekul osales
üks inimene. Mõned piirkonna inimesed suhtlesid telefonitsi piirkonna metsaülema Heiki Ärmiga
sooviga saada täiendavat infot. Teine koosolek toimus 15.09.2020. a Jaagupi bussipeatuses ning
info selle koosoleku kohta avaldati eelnevalt valla Facebooki lehel. Koosolekul osalesid neli
kohalikku elanikku, valla planeerimis- ja keskkonnanõunik ning ka nende sõnul erinesid
metsaülema kirjeldus planeeritavate tööde kohta ja hilisem raie metsas.

15. novembriks lõppes RMK raie Selgemaa eraldisel, kus kolmandiku asemel võeti maha üle
kahe kolmandiku männikust. RMK teatas alguses, et Häädemeeste kohalikku omavalitsust on
metsateatistest varasemalt informeeritud. Mõni päev hiljem vastati vallavalitsusest kogukonna
esindajale, et ei teata metsateatistest midagi.

Raietööde iseloom ning kvaliteet sundis kohalikke kiiresti tegutsema. Ikla-Rannametsa maantee
äärsete rannamännikute kaitseks loodi MTÜ Rannamänniku Kaitseks (praeguseks 130 liiget) ja
kaasati MTÜ Kabli külaselts, MTÜ Kabli Festival, MTÜ Treimani külaselts ning väga paljud
kohalikud elanikud. Kõikide eesmärgiks kaitsta looduslikku mitmekesisust, liigirikkust,
miljööväärtusi ning säilitada puhas ja inimväärikas elukeskkond. 22.11. 2020 kogunes Kabli
seltsimajja kohalik kogukond ning RMK esindajatena Andres Sepp ja Heiki Ärm. Koosoleku
eesmärgiks oli leida kompromiss metsa majandamise osas. Koosolekul osales kokku 360 inimest
(sh 300 interneti vahendusel ja/või volitusega). Koosolek salvestati. Koosolekul esitas kohalik
kogukond omapoolsed ettepanekud, mida on võimalik kuulda koosoleku salvestuselt ja lugeda
protokollist. Koosolekul naeruvääristasid RMK esindajad kohaliku kogukonna ettepanekuid ja
ütlesid, et lageraie ( s.t. aegjärkse raiega) tuleb kogukonnal leppida.

Ainukese asjana tunnistasid RMK esindajad, et kogukonna kaasamisel tehti vigu ja see
ebaõnnestus. Vaatamata RMK muutumatutele seisukohtadele soovisid kogukonna esindajad
läbirääkimisi jätkata ning uus kohtumine lepiti kokku 26.11.2020.

26.11 koosolekul esitasid kogukonna esindajad järgmised ettepanekud:
  • peatada raied seniks, kuni on kokku lepitud sobivates lahendustes;
  • leppida kokku, kuidas säilitada ja taastada metsaalune pinnas, mis metsatööde käigus kannatada sai;
  • kaasata hinnangu saamiseks sõltumatud eksperdid ja teha uuringud, mille põhjal metsatöid jätkata;
  • vähendada ja muuta raiemahte.
Koosolekul jõuti selleni, et RMK peametsaülem Andres Sepp nõustus esitama kirjaliku
raiekavade muutmise kokkuleppe kogukonda esindavale vandeadvokaadile Tarmo Pilvele.
RMK esitas muudatustega projekti, mis nägi sisuliselt ette ainult osade raiete edasilükkamist 5-ks
aastaks. Kogukonna liikmed ei kiitnud projekti heaks.

Pärast koosolekut suhtles vandeadvokaat Tarmo Pilv nii kirja kui telefoni teel Andres Sepa ja
Heiki Ärmiga, kuid RMK ei teinud mingeid järelandmisi ja läbirääkimised lõppesid
tulemusteta. Kuigi RMK oli läbirääkimiste ajal teadlik, et kohalik kogukond ei poolda toimuvat
raiet, jätkasid harvesterid intensiivselt raietöid. Seetõttu oli kogukond sunnitud esmase
õiguskaitse saamiseks ning metsateatiste tühistamiseks esitama Tallinna Halduskohtule kaebuse.
Kokku esitati kolm kaebust metsateatiste tühistamiseks.

Kohtumenetluse käigus ei tunnistanud RMK ja Keskkonnaamet end süüdi. Kuigi kogukond viitas
mitmeid kordi Häädemeeste valla üldplaneeringule, kiitis Häädemeeste vallavanem Karel Tölp
protsessi ajal RMK tegevuse heaks. Tänu kogukonna aktiivsele tegutsemisele ja Tallinna
Halduskohtu otsusele tühistati metsateatised. Halduskohus jõudis lõppfaasis järeldusele, et
kaebuste esitamine hoidis ära suure kahju, metsateatised ei vasta haldusaktis kehtestatud nõuetele
ja menetluskulud peab kandma Keskkonnaamet.

Lisaks kogukonna tegevusele esitas Häädemeeste vallavalitsus 10.12.2020 teabenõude RMK-le
raiemahtude osas ja 16.12.2020 teabenõude Keskkonnaametile, kas raied on kooskõlas valla
üldplaneeringuga. 5.01.2021 pöördusid nii Häädemeeste volikogu kui vallavalitsus
Keskkonnaameti poole, viidates raietööde vastuolule valla üldplaneeringuga.  

26.12.20 toimus üle Eesti aktsioon Tuled KAH metsa, millega tõmmati tähelepanu kogukonnametsades (KAH aladel) toimuvatele raietele.

15.01.2021 tunnistas Keskkonnaamet kehtetuks kõik 28 teatist, mis puudutasid Häädemeeste ja
Ikla vahele jäävat metsa, kuna teostatud aegjärksed raied olid vastuolus valla üldplaneeringuga.

21.01.2021 tegi MTÜ Rannamänniku kaitseks Keskonnaministeeriumile ettepaneku ainult riigimetsi hõlmava Metsepole maastikukaitseala moodustamiseks. Loe lähemalt Metsepole maastikukaitseala loomise kohta.

12.02.21 organiseeris MTÜ Rannamänniku kaitseks Kabli Seltsimajas koosoleku teemal “Mida teha kogukonna metsade ehk nn KAH-aladega”?

19.02.21 Toimus kohtumine RMK juhatuse esimees Aigar Kallasega Kabli Seltsimajas, mille tulemusel lepiti kokku, et RMK ei teosta järgmise 5 aasta jooksul Häädemeeste-Ikla alal omal initsiatiivil ühtegi raiet (va ohtlike puude eemaldamine ja/või sanitaarraie kahjustatud või murdunud puude eemaldamiseks). 

30.06.21 saatis MTÜ 
ettepanekud Häädemeeste valla arengukavasse.

08.10.21 korraldas MTÜ
keskkonnateemalise valimiseelse arutelu Häädemeeste vallas.


Vaata ka viimaseid uudiseid.

Astu liikmeks või toeta


KONTAKTID

  • MTÜ Rannamänniku kaitseks
  • Reg nr: 80589165
  • Vanaveski talu, Orajõe küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa, 86012
  • info@rannamannikud.ee
  • +372 526 9104
  • EE231010220289641225 (SEB)