PÕhikiri

Kinnitatud asutamislepinguga 26.11.2020.

Mittetulundusühingu MTÜ Rannamänniku kaitseks

EMTAK-kood: 94996 (keskkonna- ja looduskaitseühendused)


I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „ühingu“) nimeks on MTÜ Rannamänniku kaitseks
1.2. Ühingu asukoht on Vanaveski talu, Orajõe küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa, 86012
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4. Ühingu eesmärgiks on:
- loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse, miljööväärtuste ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine Ikla-Häädemeeste maantee äärde jäävates metsades
- Ikla-Häädemeeste maantee äärde jäävate metsade heakorra eest hoolitsemine
- avalike rekreatiivsete loodusradade väljaarendamine ja haldamine
- loodus- ja keskkonnakaitselisi uurimistöid kooliõpilaste ja täiskasvanute seas korraldamine ja läbiviimine
- loodus- ja keskkonnaalase selgitustöö tegemine
- metsaga seotud elamus- ja loodusturismis edendamine ja populariseerimine
- metsaga seotud avalike teenuste ja toodete väljatöötamine ning kohalike tootjate abistamine antud valdkonnas
- oma liikmete abistamine metsade loodussäästlikul ja efektiivsel kasutamisel ühise tegevuse kaudu
1.5. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ning jaotamine oma liikmete vahel, vaid tema tegevuse põhimõtteks on:
- liikmete hääleõiguse võrdsus;
- liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
- liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
- liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
- liikmete vahel mittejaotatava vara, kasumi ja kapitali olemasolu;
- liikmetele toetuste taotlemine Euroopa Liidu ja riiklikest programmidest, arengukavadest ning muudest fondidest või rakenduskavadest.
1.6. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika.
1.7. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.8. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. 1.9. Ühing on asutatud määramata ajaks.

II. Liikmelisus

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja. Asutajaliikmed kannavad asutamiskulud. MTÜ Rannamänniku kaitseks on viis asutajaliiget: Lydia Koitla, Vahur Kesküla, Aule Kink, Silver Sepp ja Kadri Kallaste.
2.2. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes taotlevad ühinguga sarnaseid eesmärke, tunnustavad ja täidavad ühingu põhikirja

2.4. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Samuti korraldab juhatus liikmete arvestust.
2.5. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
2.6. Liige võib ühingust välja astuda, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega, kusjuures liikmel tuleb enne väljaarvamist täita kõik võetud kohustuse ja likvideerida võlgnevused ühingu ees.
2.7. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole ettenähtud teisiti.
2.8. Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja liikmemaksuga, mille suurused ja maksutahtajad määrab üldkoosolek.
2.9. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.
2.10. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
ei tasu kindlaksmääratud ajaks liikmemaksu või sisseastumismaksu;
korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.11. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasikaevata ühingu üldkoosolekule ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.12. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduse ja käesoleva põhikirjaga. 3.2. Ühingu liikmel on õigus:
- osaleda üldkoosolekul hääleõigusliku liikmena;
- valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

- saada teavet ühingu tegevuse kohta;

- astuda ühingust välja;
- kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
- täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
- õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal; - kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara.

IV. Juhtimine

4.1.Ühingu kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.2.Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
- põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
- aastaaruande kinnitamine;
- liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine;
- juhatuse liikmete arvu määramine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- volinike valimine ja tagasikutsumine;
- mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
- juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu - tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine
- muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse. 4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki Mittetulundusühingu seadusest ja ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.
4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.6. Põhikirja vastuvõtmise, sellesse muudatuste ja täienduste tegemise ning ühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise poolt peab olema üle 2/3 üldkoosolekul registreeritud esindajatest.
4.7. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi ühingu liikmete nõusolek.
4.8. Ühingu liikmete suure arvu korral täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud ulatuses ühingu liikmete poolt ja liikmete seas üldkoosolekul seaduses ettenähtud korras valitud volinike koosolek.

4.9. Volinike koosolekul kohaldatakse käesolevas põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, välja arvatud ühingu lõpetamise küsimuse otsustamine, põhikirja ja eesmärgi muutmine, mis kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse. 4.10. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühistut igapäevases tegevuses.
4.11. Juhatuse liikmed määratakse asutajaliikmete poolt asutamislepinguga ja edaspidi üldkoosoleku või volinike koosoleku (kui volinikud on valitud) poolt tähtajaga kuni viis aastat ühingu liikmete hulgast.

Juhatuse liikmed peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
4.12. Juhatuses võib olla üks kuni seitse liiget.
4.13. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast ühingu esimehe juhul kui juhatuses on kolm või enam liiget.
4.14. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, kusjuures koosolekust peab osa võtma ühingu esimees.
4.15. Juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.
4.16. Juhatuse liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.17. Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitma jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
4.171 Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile .
4.18. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku (kui volinikud on valitud) kutsub kokku juhatus seaduses ja põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.19. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.20. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut või volinike koosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.18 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega. 4.21. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandluskohustuslik üldkoosoleku või volinike koosoleku ees vastavalt seadusele.

V. Teadete avaldamine

5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või volinike koosolekul, kui see on valitud. 5.2 Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigilise või kohalike meediakanalite kaudu.
5.3. Ühingu teadete avalikustamine kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega.


VI. Majandustegevus ja vara

6.1. Ühingu majandus- ja aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.2. Ühingu vara tekib liikmete sisseastumis-, liikmemaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest, toetustest ja
muudest põhitegevuse tuludest.
6.3. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustel.

VII. Kontroll ja revideerimine

7.1. Üldkoosolek või volinike koosolek (kui see on valitud) teostavad järelvalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek või volinike koosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendile või audiitorile tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VIII. Muud tingimused

8.1. Ühing lõpetatakse
- üldkoosoleku otsusega;
- pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
- liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seadusega sätestatud suuruse;
- üldkoosoleku või volinike koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;
- muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2. Ühingu lõpetamisel võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil. 8.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamisel ei jaotata. Allesjäänud vara antakse sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule sama tegevuse jätkamiseks.
8.5. Kui ühingu varaga ei saa toimida põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.